Polityka prywatności i regulamin strony

Regulamin strony dalarna.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dalarna.pl należącej do Aldony Hartwińskiej i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze strony.
2. Operatorem Usługi jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085.
3. Strona internetowa dalarna.pl ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych – także pośrednio – z działalnością zawodową prowadzoną
przez Operatora, jaką jest prowadzenie zajęć z języka norweskiego.
4. Użytkownik akceptuje Regulamin Usługi z chwilą wysłania formularza kontaktowego, opinii o kursie lub zapisu do usługi newsletter’a.
5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz strony internetowej trolltunga-norweski.com zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2
Definicje regulaminowe

1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Usługa: usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej.

§ 3
Korzystanie z możliwości strony internetowej

1. Z panelu wyjściowego, na którym przedstawione są kluczowe informacje dotyczące Usług edukacyjnych świadczonych przez Trolltunga Sp. z o.o., Użytkownik może
przejść do podstron umożliwiających dołączenie do usługi newsletter’a, przesłania opinii na temat kursu oraz wypełnienie formularza pozwalającego na kontakt z Trolltunga.
2. Opcja dodawania własnej opinii na temat kursu wymaga dodatkowo udostępnienia swojego imienia oraz adresu mailowego. Podane dane trafiają jedynie do Operatora, który jednocześnie staje się ich Administratorem na zasadach opisanych w § 5. We wskazanym paragrafie znajdują się także wszelkie informacje związane z zasadami, prawami i obowiązkami wynikającymi z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę, aby jego opinia została opublikowana na stronie dalarna.pl i stanowiła rekomendację usług świadczonych przez Operatora. Wraz z opinią udostępnia się na stronie imię Użytkownika w celu uwiarygodnienia wypowiedzi. Publikacji nie podlega adres mailowy – jest przechowywany przez Administratora zgodnie z warunkami opisanymi w § 5. Wyżej wymieniona zgoda jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniu treści komunikatu poprzez zaznaczenie
stosownego check-box’a.
4. Użytkownik może skontaktować się z zespołem Trolltunga za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie trolltunga-norweski.com. W tym
celu Użytkownik udostępnia swoje imię, adres mailowy oraz numer telefonu. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Administratora w celach kontaktowych, w tym także handlowych i marketingowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne aby otrzymać wiadomość zwrotną od zespołu Trolltunga. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie
kontaktu z Użytkownikiem.

§ 4
Prawa i obowiązki Operatora usługi

Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony www.trolltunga-norweski.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP:
9571081203, REGON: 362700085.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji konkretnej usługi. W zależności od zgody wyrażonej przez Użytkownika, jest to usługa Newsletter’a, przesłania opinii na temat kursu lub kontaktu za pomocą formularza.
3. W celu realizacji wybranej usługi Użytkownik udostępnia następujące dane:
a. Imię i nazwisko
b. adres mailowy
c. numer telefonu komórkowego
Użytkownik ma prawo do:
a. sprostowania,
b. usunięcia
c. ograniczenia przetwarzania
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. przenoszenia danych
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za
pośrednictwem stosownego check-box’a lub zgłoszenie sprzeciwu wobec
przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Trolltunga.
6. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych
podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i
analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona przez kliknięcie
odpowiedniego checkbox’u.
7. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach
marketingowych.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Trolltunga Spółka z o.o. zawiera tekst pod nagłówkiem  “Polityka Prywatnośći Dalarna”.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Operator Usługi uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie
informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie Operatora. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany strona dalarna.pl zostanie zamknięta.
2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Trolltunga Sp. z o.o. mają jedynie
charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 

Polityka prywatności Dalarna

1. Administratorem danych osobowych jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085
2. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
a. imię i nazwisko
b. adres mailowy
c. numer telefonu
3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
a. odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej dalarna.pl (newsletter, formularz kontaktowy,
przesyłanie własnej opinii o kursie), zgodnie z postanowieniami wskazanymi w tekście dostępnym powyżej, w nagłówku – “Regulamin Dalarna.pl”
b. przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe.
4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, oprócz tych które posiadają do tego stosowną legitymację prawną.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
b. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia
poprawek,
c. usunięcia danych
d. ograniczenia przetwarzania danych
e. przenoszenia danych
f. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail
hej@dalarna.pl.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:
a. celów przetwarzania
b. kategorii danych osobowych
c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
d. planowanego okresu przechowywania danych
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.
9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem: hej@dalarna.pl.

Scroll to Top