Sambandsord, czyli szwedzki spójnik

Sambandsord to słówka, które w pisaniu tekstów czy też budowaniu opowieści mają ogromne znaczenie. W tym tekście poznacie najbardziej przydatne spójniki i dlaczego warto ich używać!

Sambandsord, czyli co?

Sambandsord to spójnik, czyli wyraz łączący dwa zdania, równoważniki zdań lub wyrażenia w jedno zdanie złożone. Spójników używamy, by pokazać tok rozumowania, jak jedno zdanie jest powiązane z innym. Jeśli wypowiedź jest skomplikowana, spójniki są potrzebne, by łatwiej było zrozumieć sens i nie zgubić się w meandrach opowieści.

Jakich spójników użyć, jeśli chcemy coś dodać?

även – również, nawet
och – i
också też
därtill – dodatkowo, oprócz tego
dessutom – ponadto, dodatkowo
vidare – dalej, ponadto
lika viktigt är – równie ważne jest
ytterligare – dalej, dodatkowo
nästa – następny, przyszły, najbliższy
för det första – po pierwsze
för det andra – po drugie
slutligen – wreszcie, w końcu, ostatecznie
sist men inte minst – ostatnia ale nie mniej ważna

Te spójniki przydadzą sie, aby określić czas lub kolejność

inledningsvis – na wstępie, początkowo, wstępnie
omedelbart därefter – bezpośrednio po, bezzwłocznie
under tiden – w tym czasie, tymczasem
medan – podczas
samtidigt – jednocześnie, równocześnie, w tym samym czasie
före – przed
efter – po
därefter – następnie
så småningom – pomału, krok po kroku
snart – wkrótce
ett tag – przez pewien czas, przez chwilę
för xx sedan – potem, następnie lub temu (np. Fem minuter sedan)
senare – później
för det första – po pierwsze
för det andra – po drugie
slutligen – wreszcie, w końcu, ostatecznie
till sist – w końcu, koniec końców
avslutningsvis – na koniec, podsumowując

Sambandsord, które porównują lub pokazują przeciwieństwo

jämfört med – w porównaniu z
såsom – jako, takie jak, tak jak
på samma sätt som – w ten sam sposób jak
på så sätt – w taki sposób
i likhet med – podobnie jak, podobnie do
en likartad uppfattning – podobny pogląd, podobne podejście
likartad – podobny, taki sam, jednakowy
i sin tur – z kolei
samtidigt – jednocześnie, równocześnie, w tym samym czasie
däremot – z drugiej strony, w przeciwnym przypadku, natomiast
men – ale
emellertid – jednakże
dock – chociaż, jednak, niemniej jednak
ändå – zresztą, jednak, mimo wszystko
trots, trots allt – ostatecznie, mimo wszystko
även om – nawet jeśli, chociaż
i motsats till – w przeciwieństwie do
en skillnad är – różnica jest taka, że
tvärtemot – przeciwnie do, wbrew twierdzeniu
tvärtom – odwrotnie, wręcz przeciwnie
i gengäld – w zamian, w rewanżu, z powrotem

Sambandsord, czyli szwedzki spójnik

Sambandsord używane, kiedy chcemy coś wyjaśnić lub dać przykład

såsom – jako, takie jak, tak jak
till exempel (t.ex.) – na przykład
exempelvis – przykładowo
bland annat (bl.a.) – między innymi
det vill säga (d.v.s) – mianowicie, czyli
som ett exempel på – jako przykład
belyser – zwraca uwagę, naświetla, podkreśla
visar – pokazuje, przedstawia, ujawnia
närmare bestämt – mianowicie, a konkretnie, dokładniej rzecz ujmując
särskilt – zwłaszcza, w szczególności, przede wszystkim
i synnerhet – zwłaszcza

Słowa, dzięki którym podamy powód lub przyczynę

därför – dlatego, dlatego też, zatem
således – zgodnie z tym, z tego powodu
detta beror på – to zależy od
alltså – stąd, tak więc, tak oto
på grund av – z powodu
av detta skäl – z tego powodu, z tej przyczyny
beroende på – w zależności od
orsaken är – przyczyną jest
mot den bakgrunden – na tej podstawie, zważywszy na okoliczności
en förklaring till detta – wyjaśnienie tego
anledningen är – powodem jest, przyczyną jest, wynikiem tego jest

Sambandsord przydatne, aby określić zamiar lub intencję

målet är – celem jest
i syfte att – w celu, z myślą o
för att – aby, żeby

Självklart! – w jakiej sytuacji używać tego słowa?

Sambandsord używane, kiedy przyznajemy komuś rację

självklart / naturligtvis – oczywiście (jako przyznanie racji, przytaknięcie)
givetvis – oczywiście (jako wyrażenie przekonania, że coś jest oczywiste)
förstås – naturalnie, oczywiście
det är sant att – prawdą jest, że
även om – mimo że, pomimo że, nawet jeśli

Powtarzamy informację

som tidigare nämnts – jak zostało wcześniej wspomniane 
med andra ord – innymi słowy
som nämnt – jak było wspomniane
som jag tidigare antytt – co zasugerowałam wcześniej

Podkreślmy istotę informacji

det är tydligt – to jest jasne, to jest wyraźne, widoczne
tydligen – wyraźnie, widocznie
faktum är – fakt jest taki, że
i själva verket – faktycznie, w rzeczywistości, naprawdę
det vill säga – czyli, to jest
nämligen – mianowicie, czyli

Powoli zmierzamy do konkluzji…

som en följd av – w wyniku tego, jako rezultat (czegoś)
härav följer – z powyższego wynika, stąd wynika
följaktligen – wskutek tego, w rezultacie, w konsekwencji, a co za tym idzie
således – zgodnie z tym, z tego powodu, dlatego też
alltså – więc, zatem
därför – dlatego
resultatet blir – rezultaty będą, wynik okaże się
vilket leder till / detta leder till – co prowadzi do / to prowadzi do

Konkluzja

slutligen – w końcu, wreszcie, nareszcie
kort sagt – krótko mówiąc 
avslutningsvis – konkludując
sammantaget – w sumie, ogólnie, ogólnie biorąc
sammanfattningsvis – podsumowując

Na koniec zachęcamy do zaglądania na nasz kanał YouTube.

4 myśli na temat “Sambandsord, czyli szwedzki spójnik

Dodaj komentarz